Навигация

Новини

ДАННИ ОТ ОТЧЕТ- АНАЛИЗА НА ОДМВР- СОФИЯ ЗА 2012 ГОДИНА

През изминалата 2012 година в ОДМВР- София бяха регистрирани 3553 криминални престъпления спрямо 4329 за предходната година или със 776 престъпления по- малко.

Разкритите престъпления са 1546, което в процентно изражение е 43.51% спрямо 40.12%  за изминалата година. Налице е намаляване на регистрираните престъпления, съпроводено с повишаване на тяхната разкриваемост с 3.39%.
Основен дял и при двата сравнителни периода се пада на регистрираните престъпления против собствеността. През 2012г. те са 61% от общо регистрираните  криминални престъпления.
За отчетния период са регистрирани 15 убийства. По 14 случая извършителите са установени и задържани.
Извършителите на всичките 10 регистрирани  полови престъпления са установени.
Запазва се броят на регистрираните телесни повреди- 87 спрямо 89 за 2011г., като се отчита лек спад при разкриваемостта им- от 39% на 25%.
Както през 2011г. така и през 2012г. основен дял в регистрираните криминални престъпления се пада на престъпленията против собствеността. През отчетния период са регистрирани 2150 срещу 2986 за предходния. Разкрити са 566 или 26.33% спрямо 25.60% за 2011г. Извършваната активна превенция на лицата от криминалния контингент, ежеседмичните специализирани полицейски операции, гъвкавите графици на автопатрулите, обходите и използването на служебни кучета в отдалечените места дадоха своя положителен резултат и допринесоха за намаляването на регистрираните престъпления с 836.
Съществено място сред имуществените престъпления имат кражбите, което се дължи на големия брой вилни имоти, повечето от които в отдалечени и слабо населени места, както и на близостта до столицата. Динамичните характеристики на района и големият брой криминогенни фактори наложиха като приоритет борбата с битовата престъпност, най- вече вилни и домови кражби. Благодарение на взетите гъвкави и своевременни решения и преназначаването на младшите разузнавачи на длъжност младши полицейски инспектори се увеличи броят на униформени служители в малките и отдалечени населени места. В резултат на всички предприети мерки е налице значителен спад на регистрираните през отчетния период кражби- 1927/ 2702 за 2011г. или със 775 по- малко. Съществено намаление бележат и регистрираните домови кражби- 393/ 594 за 2011г.
Регистрираните грабежи през изминалата година са 40/ 47 за 2011г. като разкритите са с 2 повече или 22/ 20 за 2011г.
По отношение на общоопасните криминални престъпления няма съществена разлика- 997/ 1028 за 2011г. Като противозаконно отнети за издирване са обявени 45 МПС, от които 9 намерени и свалени от издирване. По линия на ШИС са установени 6 МПС.
През отчетния период са регистрирани 45 палежа в сравнение с 56 за изминалата година.
Лек спад бележат и престъпленията с наркотици, което е резултат от целенасочената работа по противодействие на този род престъпления, включваща редица мероприятия по областната програма „Заедно за здравето и сигурността на децата”- кръгли маси, срещи и беседи с ученици от областта.
Относителният дял на детската престъпност спрямо общия брой разкрити криминални престъпления в областната дирекция през 2012г. е 7.96% срещу 9.08% за предходната година. От водените на отчет са осъдени 32/ 30 за 2011г.
През 2012г. са разкрити 113 от регистрираните 257 икономически престъпления  или 43.97%, както и 32 от минали периоди. Нанесените щети са в размер на 9 946 000 лева.
Увеличение се наблюдава при престъпленията против паричната и кредитната система, като настъпилите щети са в размер на 890 000 лева, което се дължи най- вече на финансовата криза, довела до търсенето на нетрадиционни начини за финансиране на гражданите, т.нар. „лихвари”
Относително висок е броят на регистрираните и разкрити престъпления в сферата на горското стопанство, обвързани с прогресивно намаляващия социален статус на компактни маси от ромско население в обслужвания регион. Повишението на разкриваемостта се дължи на регулярните проверки, извършвани съвместно с ДАГ и ДГС.
Друго структуроопределящо престъпление е незаконната търговия и разпространение на акцизни стоки без български бандерол на обществени места и търговски обекти. По тази линия през цялата година регулярно бяха провеждани специализирани полицейски операции, при които са иззети  34 тона 95- градусов спирт, 2093 литра наливен и бутилиран алкохол, 29.9 кг. насипен тютюн и 27 080 кутии цигари без бандерол. Образуваните досъдебни производства са 67.
През 2012г. са регистрирани 33 документни престъпления, от които са разкрити 12. За сравнение през 2011г. са разкрити 10 от общо регистрираните 49.
През изминалата година за опазване на обществения ред и недопускане извършване на престъпления бяха предприети комплекс от действия, включващи оптимизиране организацията в дейността на полицейските инспектори, разстановка на полицейските патрули, увеличаване на полицейското присъствие в малките и отдалечени населени места, наблюдение и профилактика на криминалния контингент, дейности за опазване на селскостопанската продукция. Ежедневното присъствие на полицейските и младши полицейските инспектори в селските райони, разяснителните беседи с жителите им, редовните срещи с представители на обществеността, обходите на училища, детските градини и  увеселителни заведения допринесоха за отбелязвания значителен превантивен ефект.
Служителите от сектор „Престъпления по пътищата” разкриха 30 от регистрираните 59 криминални престъпления, което в процентно изражение е 50.85% към 31.42% за 2011г. За периода няма регистрирани магистрални грабежи. Намалял е общият брой на регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените граждани.
През 2012г. обективните условия, влияещи пряко върху обстановката по безопасност на движението бяха крайно неблагоприятни предвид суровата зима. Предприети бяха мерки за целесъобразно използване на силите по пътен контрол към опасните и уязвими места за периода, чрез провеждането на полицейски операции. Като резултат е налице намаляване на пътнотранспортния травматизъм като цяло. Данните сочат 31 убити и 185 ранени, спрямо 36/ 205 за 2011г. По традиция основната причина е превишаване и несъобразяване на скоростта с пътните условия, което е предизвикало 36% от тежките ПТП.
С цел превенция на престъпността ОДМВР- София извършва съвместни дейности със структури на изпълнителната и местната власт. Проведени са 54 заседания на местните комисии по обществен ред и сигурност, като са изготвени 76 предложения за осигуряване безопасността на движението и 82 за подобряване опазването на обществения ред.
Във връзка с Националната стратегия са сключени 22 споразумения между кметовете на общините и началниците на РУП в ОДМВР- София.
Под егидата на Областна администрация София област е изготвена Областна стратегия за сигурност и етнически интегрирани процеси, финансирана от ЕС.

• Илюстрация